Zadzwoń do nas:   48 609 484 136
Napisz do nas:   biuro@lehner.com.pl
Jesteś tutaj: Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

 • 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa przyjęte przez spółkę LEHNER SKAWINA Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727811) warunki korzystania z serwisu internetowego www.lehner.com.pl.
  2. Informacje zawarte w serwisie internetowym www.lehner.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

 • 2. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

  1. LR Invest – spółka LEHNER SKAWINA Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727811),
  2. Serwis – informacje dostępne w serwisie internetowym LR Invest, który znajduje się w sieci internet pod adresem www.lehner.com.pl,
  3. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp do Serwisu poprzez połączenie się ze stroną internetową www.lehner.com.pl.

 • 3. Dostęp do Serwisu
  1. Dostęp do Serwisu jest nieodpłatny.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
  3. Wszelką korespondencję e-mailową do LR Invest należy przesyłać na adres: biuro@lehner.com.pl.

 • 4. Zobowiązania LR Invest i zastrzeżenia w tym zakresie
  1. LR Invest zapewnia Użytkownikom, na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatny dostęp do Serwisu na czas nieoznaczony.
  2. LR Invest nie gwarantuje, że materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są zbierane i redagowane na bieżąco.

 • 5. Prawa i zobowiązania Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
  2. Użytkownicy mają prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe.
  3. Żadne dane oraz informacje udostępnianie w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody LR Invest.

 • 6. Dane osobowe
  1. LR Invest, w ramach Serwisu, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Użytkownika bez jego zgody.
  2. Użytkownik, korzystając z Serwisu, może dobrowolnie wyrazić zgodę na podanie LR Invest swoich danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu dostępnym w Serwisie.
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), jest LR Invest. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez LR Invest w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez LR Invest.
  4. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez LR Invest, mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez LR Invest. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: biuro@lehner.com.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
  5. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
  6. W przypadku, gdy Użytkownik, będący osobą fizyczną, wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do LR Invest (biuro@lehner.com.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 • 7. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest w Serwisie.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od publikacji w Serwisie informacji wraz z treścią nowego regulaminu.
  3. Prawem właściwym dla całości relacji pomiędzy Użytkownikiem a LR Invest, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.